Kierunki kształcenia

 

.

Studia II stopnia na kierunku Górnictwo i Geologia

.

 

Specjalność: Górnictwo odkrywkowe

.

 

Głównym celem kształcenia w ramach specjalności jest nabycie przez studentów gruntownej i zaawansowanej wiedzy w dziedzinie nauk o ziemi, górnictwa i geologii, odkrywkowych technik wiertniczych i technologii bezwykopowych, udostępniania i przygotowania do eksploatacji odkrywkowej i otworowej złóż kopalin stałych, kierowania procesami wydobywczymi z uwzględnieniem zagadnień proekologicznych i szeroko rozumianego bezpieczeństwa powszechnego. U podstaw wiedzy fachowej absolwenta leży znajomość statystyki, fizyki współczesnej, zarządzania środowiskiem, wpływu robót górniczych na powierzchnię, geomechaniki, miernictwa, geologii złóż, maszyn górniczych, technologii odkrywkowej eksploatacji złóż różnych surowców, techniki strzelniczej, odwadniania, zwałowania, eksploatacji transportu, likwidacji kopalń oraz ekonomiki i nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem. Preferowany, znaczny zakres pracy własnej w ramach ćwiczeń projektowych oraz laboratoryjnych pozwala na rozwijanie umiejętności logicznego i twórczego myślenia, a także zdolności organizacyjnych studenta. Wyjazdy seminaryjne i praktyka dyplomowa są uzupełnieniem ramowych programów kształcenia i stanowią okazję do zapoznania się słuchaczy ze stroną praktyczną zawodu oraz warsztatem pracy inżyniera górnika, w korelacji z rzeczywistymi wymaganiami stawianymi przez konkretnego pracodawcę.

toez_koparkatoez_studencitoez_ladowanie

.

Umiejętności
Absolwent jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych zagadnień inżynierskich, zna język obcy, charakteryzuje się wysokim stopniem komunikatywności, kompetencji oraz inwencją twórczą, posiada umiejętności menedżerskie w aspekcie współpracy i kierowania zespołami ludzkimi w poczuciu pełnej odpowiedzialności za podejmowane decyzje o zróżnicowanej skali ryzyka.

.

Zatrudnienie
Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia w ramach studiów III stopnia (doktoranckich). Podejmując pracę zawodową może się ubiegać o zatrudnienie w odkrywkowych zakładach górniczych (węgla brunatnego, surowców skalnych, kruszyw naturalnych i innych kopalin stałych), biurach projektów, instytucjach naukowych i placówkach edukacyjnych, jednostkach badawczych i badawczo-rozwojowych, przedsiębiorstwach geologicznych i budownictwa geotechnicznego bazujących na technikach górniczych (wiertniczych), firmach realizujących usługi dla potrzeb górnictwa, strukturach nadrzędnych kopalń, organach nadzoru górniczego.

 

 

 

.

 

.

Studia II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska

.

 

Specjalność: Inżynieria kształtowania środowiska

.

W ramach studiów II stopnia student pogłębia ogólną wiedzę inżynierską z zakresu inżynierii środowiska. W szczególności zapoznaje się ze specyfiką procesu rewitalizacji w ujęciu prawno-finansowym, środowiskowo-przestrzennym oraz społeczno-gospodarczym. Student poznaje metody tworzenia koncepcji rewitalizacji terenów przemysłowych uwzględniając specyfikę obszaru przekształconego i jego otoczenie oraz potrzeby społeczne i kulturowe. Potrafi dokonać waloryzacji przestrzeni i obiektów poprzemysłowych wykazujących wartości historyczne i architektoniczne oraz zaproponować sposoby ich ochrony i adaptacji. Poznaje warunki, metody i urządzenia konieczne dla tworzenia struktury przestrzennej obszarów przemysłowych w harmonii z krajobrazem, a także zachowaniem tożsamości miejsca. Preferowany, znaczny zakres pracy własnej w ramach ćwiczeń projektowych oraz laboratoryjnych pozwala na rozwijanie umiejętności logicznego i twórczego myślenia, a także zdolności organizacyjnych studenta niezbędnych w realizacji złożonych procesów rewitalizacyjnych. Wyjazdy seminaryjne i praktyka dyplomowa są uzupełnieniem ramowych programów kształcenia i stanowią okazję do zapoznania się słuchaczy ze stroną praktyczną zawodu oraz warsztatem pracy inżyniera, w korelacji z rzeczywistymi wymaganiami stawianymi przez konkretnego pracodawcę.

 

is_jeziorkois_studenciis_kamieniolom

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

.

Umiejętności
Absolwent jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania złożonych i interdyscyplinarnych zagadnień z zakresu rekultywacji i rewitalizacji terenów przemysłowych. Bez dodatkowych uprawnień potrafi wykonywać koncepcje i projekty rekultywacji oraz programy rewitalizacji wraz z montażami finansowymi. Posiada szeroką wiedzę o różnorodnych metodach i działaniach w procesach rewitalizacji. Potrafi prowadzić prace likwidacyjne wyrobisk górniczych oraz infrastruktury przemysłowej, a także prace rekultywacyjne i rewitalizacyjne, w tym adaptację wartościowych obiektów poprzemysłowych dla nowych funkcji. Charakteryzuje się wysokim stopniem komunikatywności, kompetencji oraz inwencją twórczą konieczną dla tworzenia koncepcji rewitalizacji. Posiada umiejętności menedżerskie w aspekcie współpracy w interdyscyplinarnym zespole oraz kierowania zespołami ludzkimi.

.

Zatrudnienie
Podejmując pracę zawodową absolwent może ubiegać się o zatrudnienie w zakładach górniczych (odkrywkowych, podziemnych, otworowych), w firmach zajmujących się rekultywacją i rewitalizacją terenów przekształconych działalnością człowieka, w biurach projektów, firmach realizujących usługi w zakresie rekultywacji, rewitalizacji i recyklingu dla potrzeb różnych gałęzi przemysłu, organach administracyjnych w zakresie ochrony środowiska i rozwoju regionalnego.

.