Oferta Katedry

.

Oferta Katedry obejmuje prace naukowo-badawcze, projekty, ekspertyzy i usługi w zakresie:

 • * prognoz i strategii rozwoju górnictwa odkrywkowego
 • * projektów zagospodarowania złóż i projektowania kopalń
 • * nowych, innowacyjnych technologii eksploatacji odkrywkowej
 • * zastosowania techniki strzelniczej w działalności cywilnej
 • * monitoringu i nadzoru sejsmicznego nad robotami strzałowymi (uprawnienia rzeczoznawcy WUG)
 • * oceny oddziaływania górnictwa na środowisko, w tym na obszarach Natura 2000
 • * gospodarki wodnej i kształtowania środowiska wodnego
 • * rekultywacji i rewitalizacji terenów górniczych i przemysłowych
 • * likwidacji kopalń i zagospodarowania terenów pogórniczych
 • * racjonalnego wykorzystania surowców odpadowych i towarzyszących, rozbiórki i przebudowy hałd i zwałowisk

.

.

Profil działalności poszczególnych Pracowni KGO:

 

Pracownia Eksploatacji Złóż i Projektowania Kopalń

 

Problematyka badawczo-projektowa Pracowni obejmuje:

 • *strategie i prognozy rozwoju górnictwa odkrywkowego,
 • * projektowanie kopalń odkrywkowych i zagospodarowania złóż,
 • * projektowanie wyrobisk odkrywkowych, zwałowisk i składowisk,
 • * aspekty lokalizacyjne podstawowych obiektów zakładów górniczych,
 • * dobór i optymalizację technologii urabiania, transportu i zwałowania,
 • * dobór i optymalizację układów przeróbczych i obróbczych,
 • * aspekty techniczne i ekonomiczne projektów inwestycyjnych,
 • * aspekty formalno-prawne prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego,
 • * procedury prawne w realizacji projektów inwestycyjnych w górnictwie, w tym pozyskiwania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż,
 • * oceny innowacyjności procesowej i produktowej technologii górniczych
 • * analizy przestrzenne w górnictwie odkrywkowym z wykorzystaniem narzędzi GIS,
 • * wykorzystanie specjalistycznych programów do projektowania kopalń i harmonogramowania produkcji,
 • * analizy efektywności technicznej maszyn i systemów maszynowych w cyklicznych technologiach górniczych,
 • * analizy efektywności technicznej maszyn i systemów maszynowych w ciągłych technologiach górniczych,
 • * analizy parametrów eksploatacyjnych maszyn i systemów maszynowych stosowanych w górnictwie odkrywkowym,
 • * analizy energochłonności maszyn, systemów maszynowych oraz technologii stosowanych w górnictwie odkrywkowym,

Kierownik: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz

.

.

Pracownia Geohydrauliki, Odwadniania i Gospodarki Wodnej

 

Problematyka badawczo-projektowa Pracowni obejmuje:

 • * prace studialne i projektowe dotyczące eksploatacji studni głębinowych, oceny stanu technicznego studni, doboru parametrów pracy, oceny sprawności i energochłonności;
 • * projektowanie układów odwadniania, ich eksploatacji oraz likwidacji;
 • * dokumentacje hydrogeologiczne w zakresie wpływu eksploatacji odkrywkowej na środowisko;
 • * dokumentacje systemów wodnych i układów odwodnienia oraz układów zamykania obiegów wodnych dla zwałowisk i składowisk;
 • * analizy techniczne zamkniętych systemów wodnych, w tym wodociągowych oraz kanalizacyjnych;
 • * wyznaczanie granic stref ochronnych dla eksploatacji otworowej i dla systemów odwadniających i ujęć wodnych;
 • * oceny oddziaływania górnictwa odkrywkowego i otworowego na środowisko wodne, powierzchnię i atmosferę (ocena oddziaływania inwestycji na środowisko);
 • * monitoring środowiska wodnego dla kontroli wpływu procesów wydobywczych (przemysłowych);
 • * problematykę otworowej eksploatacji surowców stałych;
 • * zagadnienia hydromechanizacji w górnictwie i przemyśle (np. hydrourabiania, hydrotransportu);
 • * monitoring rekultywacji wodnej odkrywkowych wyrobisk poeksploatacyjnych;

Kierownik: dr inż. Grzegorz Galiniak

.

.

Pracownia Techniki Strzelniczej i Oddziaływań na Środowisko

 

Problematyka badawczo-projektowa Pracowni obejmuje:

 • * badania wpływu czynników zewnętrznych na proces urabiania z użyciem MW,
 • * optymalizację parametrów wykonywanych robót strzałowych,
 • * opracowywanie dokumentacji dla robót strzałowych eksploatacyjnych i doświadczalnych,
 • * opracowywanie technologii i dokumentacji wyburzenia obiektów żelbetowych, betonowych i murowych,
 • * wykonywanie opinii w zakresie oddziaływania robót strzałowych na otoczenie,
 • * wykonywanie opinii w zakresie oddziaływania robót wyburzeniowych na otoczenie,
 • * określanie bezpiecznych dla otoczenia warunków wykonywania robót strzałowych,
 • * monitoring i dokumentowanie oddziaływania drgań wzbudzanych robotami strzałowymi, ruchem komunikacyjnym, robotami budowlanymi itp.
 • * prowadzenie szkoleń z zakresu techniki strzelniczej w górnictwie i poza górnictwem,
 • * wykonywanie opinii o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
 • .
 • Pracownicy Pracowni posiadają uprawnienia rzeczoznawców Prezesa WUG w zakresie dotyczącym robót strzałowych.

Kierownik: dr inż. Józef Pyra

*

Pracownia Rekultywacji i Rewitalizacji Terenów Poprzemysłowych

Problematyka badawczo-projektowa Pracowni obejmuje:

 • * dokumentacje rekultywacji kopalń zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki (2013) oraz PN-G-07800 (2002);
 • * koncepcje rekultywacji z wykorzystaniem odpadów dla wypełnienia wyrobisk i nierówności terenu;
 • * formalno-prawne procedury działalności górniczej, rekultywacji i rewitalizacji;
 • * problematykę społeczną, pozyskiwanie społecznej akceptacji dla przedsięwzięć górniczych;
 • * wycenę wartości aktywów górniczo-geologicznych;
 • * wycenę kosztów likwidacji kopalń i rekultywacji terenów poeksploatacyjnych;
 • * koncepcje programowo-przestrzenne rewitalizacji dla obiektów i rejonów poprzemysłowych z uwzględnieniem wymogów środowiskowych, społeczno-gospodarczych oraz kulturowych;
 • * organizacyjno-finansowe modele rewitalizacji;
 • * koncepcje rewitalizacji zgodne z programami operacyjnymi dla pozyskiwania środków UE – we współpracy z samorządami terytorialnymi;
 • * koncepcje adaptacji obiektów dziedzictwa przemysłowego.

Kierownik: dr hab. inż. Anna Ostręga, prof. nadzw.